§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy zabawyzdzieckiem.com.pl, dostępny pod adresem internetowym https://zabawyzdzieckiem.com.pl, prowadzony jest przez Annę i Grzegorza Świderek prowadzących działalność gospodarczą pod firmą ŚWIDEREK SPÓŁKA CYWILNA, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6392028805 , REGON 525433847.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – spółka cywilna ŚWIDEREK SPÓŁKA CYWILNA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6392028805, REGON 525433847.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4 .Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://zabawyzdzieckiem.com.pl.
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Kazimierza Wielkiego 14, 47-400 Racibórz
2. Adres e-mail Sprzedawcy: hello@zabawyzdzieckiem.com.pl 
3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING 21 1050 1504 1000 0097 3970 8197
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-15.

§ 4
Wymagania techniczne

  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
    a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i dowolną przeglądarką internetową.
    b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
    c) włączona obsługa plików cookies,,

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.
Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7
Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a) wejść do Sklepu,
b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
c) wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu e-mail, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
e) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Produkt jest wysyłany w ciągu 72h godzin od opłaty zamówienia na adres mailowy Klienta, podany podczas składania zamówienia.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatności elektroniczne za pośrednictwem Przelewy24.
PayPro SA
ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068
b) Płatności elektroniczne PayPal.
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.  
22-24 Boulavard Royal
L-2449 Luksemburg
c) Płatności elektroniczne Stripe.
Stripe Payments Europe, Limited The One Building
1 Grand Canal Street Lower Dublin 2
Co. Dublin Ireland

d) Płatności elektroniczne IMOJE –  ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

3. Dostarczenie produktu elektronicznego następuje po otrzymaniu wpłaty na rzecz Sprzedającego. Produkt wysyłany jest na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówienia

 

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1.Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez zabawyzdzieckiem.com.pl potwierdzenia z wybranej przez Klienta firmy pośredniczącej w płatności informacji o dokonaniu płatności.
2.Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sklep prześle w ciągu maksymalnie 72h wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie zakupu, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów. Jeśli klient nie otrzymał takiego e-maila, wówczas należy skontaktować się ze sklepem poprzez adres e- mail hello@zabawyzdzieckiem.com.pl To jedyny adres mailowy służący do kontaktu w sprawie zamówienia Treści Cyfrowych ze sklepu zabawyzdzieckiem.com.pl
3.Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji.
4. Przesłanie treści cyfrowej w formacie innym niż PDF nie jest możliwe.
5. Klient ma obowiązek zapewnić na swojej poczcie e-mail wystarczająco dużo miejsca tak, by e-mail z eBookiem mógł na nią dotrzeć. Sklep nie odpowiada za limity operatorów skrzynek pocztowych, które uniemożliwiają dotarcie maila z eBookiem w załączniku. W przypadku skrzynki z limitem Klient zobowiązany jest do przesłania prośby o link do pobrania eBooka.
6. Sklep zabawyzdzieckiem.com.pl nie jest zobowiązany do ponownego przesłania eBooka lub innego eProduktu w sytuacji, gdy Klient zmieni urządzenie, na którym wcześniej zapisał zakupiony eProdukt.
7. Sklep zabawyzdzieckiem.com.pl nie jest zobowiązany do ponownego przesłania eBooka lub innego eProduktu w sytuacji, gdy Klient straci dostęp do skrzynki pocztowej, na którą został wysłany link do pobrania eBooka lub innego eProduktu.
8. Sklep zabawyzdzieckiem.com.pl nie jest zobowiązany do ponownego przesłania eBooka lub innego eProduktu w sytuacji, gdy usunie go ze swojego urządzenia lub straci do niego dostęp.

9. Sklep zobowiązuje się do zapewnienia możliwości pobrania i dostępu zakupionego eProduktu lub eBooka za pomocą linków wysłanych po zakupie przez 12 miesięcy od dnia zakupu. Po tym czasie linki do pobrania mogą stać się nieaktywne, jednak kupujący nadal ma prawo korzystać z zakupionego Produktu bez ograniczeń czasowych.

 

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter
nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.
3.Klient przed zakupem książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na
którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.
4. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
5. Przedsiębiorcy dokonującemu zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego (Klient Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy,  jeśli wyraził on zgodę na utratę prawa do odstąpienia od umowy w toku składania zamówienia.

 

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1.Klient może złożyć reklamację dotyczącą Treści Cyfrowej w przypadku, gdy:
a) treść jest uszkodzona,
b) mimo dwukrotnego kontaktu poprzez e-mail hello@zabawyzdzieckiem.com.pl produkt nie zostanie dostarczony z przyczyn zależnych od zabawyzdzieckiem.com.pl
2.Klient może zgłosić reklamację do Sklepu z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
a) mailowo – na adres : hello@zabawyzdzieckiem.com.pl
3.Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail i login Klienta jakimi posłużył się do założenia Konta, numer zamówienia, określenie Treści Cyfrowej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Sklep może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

 

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.magi